รับสมัครสอบ. ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ...ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ...กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา · 1. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป · 2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป · 3. ตําแหน่งเจ้าพนักงาน ...ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ...กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ · 1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี · 2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ · 3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ · 4. สาขาวิชา ...N 23, 2023 — กรมศุลกากรประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว. ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และต าแหน่ง.ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ...งาน กรมศุลกากร · พนักงานเอกสารคลังสินค้า. B F S (BFS) · เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน (S O). B A F S PCL · เจ้าหน้าที่บัญชี. บริษัท ธนากร ...ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ...ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายใ นวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งกรมศุลกากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567.N 9, 2015 — กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110. รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน. ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ. เงินเดือน 15000 บาท.เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ ...แนะนำตำแหน่งงานราชการในกรมศุลกากร ครบทุกตำแหน่ง ทั้งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป #กรมศุลกากร #ติวสอบกรมศุลกากร #สมัครงานกรมศุลกากร #กรมศุลกากรเปิดสอบ.